Projekt UE

Projekt UE Projekt UE Projekt UE

„Informacja na temat realizacji projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna hali produkcyjnej PPU Parkan Rafał Siofer przy ulicy Siewnej 2 w Piechowicach” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

PPU Parkan Rafał Siofer informuje, że w dniu 28.09.2016 r. roku podpisał z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna hali produkcyjnej PPU Parkan Rafał Siofer przy ulicy Siewnej 2 w Piechowicach”. Środki na realizację Projektu pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.2 Efektywność energetyczna MŚP.


Całkowita wartość projektu wynosi 964 658,76 PLN, w tym wartość dofinansowania wynosi 485 507,48 PLN.


Celem projektu jest zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez znaczącą poprawę efektywności energetycznej hali produkcyjnej.


Przedmiotem Projektu jest kompleksowa termomodernizacja starej hali produkcyjnej, zlokalizowanej przy ul. Siewnej 2 w Piechowicach, województwo dolnośląskie.W ramach projektu wykonane zostaną następujące prace:


  1. Termomodernizacja hali:


  • roboty rozbiórkowe dotyczące dachu,

  • docieplenie dach (wykonanie lekkiej obudowy dachu z ociepleniem oraz montaż konstrukcji uzupełniających z profili zimnogiętych wraz z naświetylami w połaci dachowej),

  • docieplenie ścian (wykonanie lekkiej obudowy ścian z blach stalowych z ociepleniem pianką pouliretanową i montaż konstrukcji uzupełniających z profili zimnogiętych),

  • wymiana bram wjazdowych na nowa stolarkę oraz okien,

  • wymiana drzwi zewnętrznych oraz wykonanie obróbek blacharskich (rynny i rury spustowe),

  • wykonanie instalacji odgromowej.


  1. Modernizacja systemu grzewczego:


  • wymiana starego pieca węglowego na gazowy.


  1. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej.

Termin realizacji Projektu zaplanowany jest od 01.04.2016 r. do 15.06.2018 r.


Efektem realizacji projektu będzie poprawa efektywności energetycznej do poziomu 83,09%